หัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

“หัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” อยู่ที่การเสริมสร้างวินัย 5 ประการให้เกิดขึ้น ได้แก่.. 1. บุคลากรชั้นเลิศ (Personal mastery)  2.มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building shared vision)  3.มีแบบแผนความคิดร่วม (Mental models)  4.เรียนรู้เป็นทีม (Team learning)  5.การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking)