• admin posted an update in the group Wireless Network 9 months, 4 weeks ago

    2018 Smart Home
    จากอดีตถึงปัจจุบัน wireless ไม่ได้ใช้งานแค่เชื่อมอุปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป ในเมื่อการการเปลี่ยนแปลงผ่านเข้า เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในได้อย่างง่ายดาย เป็นการรวมอินเตอร์เข้ากับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้สะดวกและใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น wireless เป็นสื่อสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนี้