Google’s New Logo “กูเกิ้ล” เปลี่ยนโลโก้ใหม่

Google มีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงที่ผ่านมา 17 ปี และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง.

OGB-INSIDER-BLOGS-GoogleLogox2-Animated

Source:Googleblog