หัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

“หัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” อยู่ที่การเสริมสร้างวินัย 5 ประการให้เกิดขึ้น ได้แก่..

1. บุคลากรชั้นเลิศ (Personal mastery) 

2.มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building shared vision) 

3.มีแบบแผนความคิดร่วม (Mental models) 

4.เรียนรู้เป็นทีม (Team learning) 

5.การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking)